Kurilian Bobtail LH (KBL)

Кастраты

Место Кличка Балл
1 ZHARDEN HENRY FREY 680
2 GARDEMARIN SVAROG 669
3 EREMA 573
4 ZAYKA SKYLYNX 201